Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

I. Definicje 1. Administrator - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, GLOBAL DAWID FILON 71-020 Szczecin, Zbójnicka 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców: NIP: 852-113-85-15, Regon: 320787162, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.globalstore.pl 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez GLOBAL DAWID Filon z siedzibą w Szczecinie. Cele i podstawy przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu informowania Cię o świadczonych przez nas usługach. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Okres przechowywania danych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@globalstore.pl Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom naszej spółki, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach. Twoje dane przekazujemy także związanym z nami spółkom, by informować Cię na bieżąco o działaniach i usługach podejmowanych przez spółki powiązane z nami. Prawa osoby, której dane dotyczą Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@globalstore.pl Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@globalstore.pl Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Informacja o dobrowolności: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody nie będziemy jednak mogli informować Cię o nadchodzących wydarzeniach i promocjach. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie. -- Nowa regulacja uszczegóławia zasady przetwarzania danych osobowych powierzanych Propharma Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usługi dostępu do konta w naszym sklepie internetowym www.miodymanuka.pl oraz subskrypcją newslettera. 1. Administratorem danych osobowych jest IAI Spółka Akcyjna, Aleja Piastów 30, PL-71-064 Szczecin. 2. Kontakt z osobą realizującą w Propharma Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@pro-pharma.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”. 3. Dane osobowe zbierane są w celu : a) realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”), b) marketingu bezpośredniego administratora, c) w celach wyrażonych już zgód na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia, d) dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia. 4. W celu realizacji zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi związane z realizacją zamówienia, w szczególności w zakresie dochodzenia należności, wystawiania i dostarczania faktur, badań jakości obsługi związanych z realizacją zamówienia oraz jakości oferowanych produktów i usług. 5. Dane osobowe będą przechowywane: a) dla celu wskazanego w pkt 3a – przez okres 10 lat po zrealizowaniu zamówienia, b) dla celów wskazanych w pkt 3b i 3c – przez okres 10 lat po zrealizowaniu zamówienia, c) dla celów wskazanych w pkt 3d – do czasu zaspokojenia roszczeń. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości realizacji zamówienia. 10. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Można odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie. 11. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego sprzedawcy, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty na podstawie osobistych preferencji, przy czym przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości, co spowoduje usunięcie danych z naszej bazy. Mamy nadzieję, że nadal pozostanie Pani/Pan z nami.
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 53 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-07
Polecam
2023-09-19
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
pixel